پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آل وسلم):

من عرف نفسه فقد عرف ربّه

هرکه خود را شناخت خدا را شناخت.