«منظور از گزاره،جملاتی با اسناد خبری است که در فارسی از آن به نهاد و گزاره، در عربی به مسند و مسندالیه و در منطق به موضوع و محمول تعبیر میشود»

1.زیبایی پناه بردن آن است که پناه میبریم به رب فلق

2.لحظه ای که قل به عمل تبدیل میشود تازه فلق نمایان میشود

3.رب کسی است که هر لحظه را میشناسد

4.پناه بردن باید به رب فلق شناس باشد

5.فلق لحظه ای است که دارد تغییری صورت میگیرد

6.لحظه ی شر شدن خلق به مانند فلق است

7.غاسق به مانند شر است

8.حسادت که در لحظه حاسد باشد و چه در لحظه حسد ورزیدن باشد شر است

9.پناه بردن در لحظه ها میتواند از هر چیزی ما را دور کند

10.لحظه ای که غاسق اذا وقب میشود را لحظه ی فلق می توان گفت

11.فلق لحظه ای است برای تغییر کردن

12.نقش و نمای حسادت شر در عالم است

13.زمانی میتوان شر را درک کرد که بویی از حسادت بیاید

14پناه عالم رب فلق  است