«منظور از گزاره،جملاتی با اسناد خبری است که در فارسی از آن به نهاد و گزاره، در عربی به مسند و مسندالیه و در منطق به موضوع و محمول تعبیر میشود»

1.تنها فاصله ی انسان تا پناه خداوند،قل است

2.قل امری است برای پناه بردن پبامبر(ص)

3.پناه انسان ها در گرو قل کردن است

4.انسان برای آنکه با پرودگار خود باشد باید قل کند

5.قل کردن در راستای پناه بردن به خداوند زیباست

6.کار خناس عقب انداختن کارهای خوب است

7.آنجایی که کار خیر انجام نشود شیطان در آنجاست

8.انسان برای آنکه دائم در خیر باشد باید دائم در عبادت خداوند باشد

9.صدور جایی است که باور ها به عمل قرار است تبدیل شود

10.برای دوری از شیطان باید کار خیر انجام شود

11.انسان برای آنکه از وسوسه دور باشد باید قلبش را خدایی کند

12.تنها دلیل نابودی جماعت ها ،انجام گناه است

13.راه رسیدن به کمال عبادت دائم است

14.برای آنکه جماعتی بسوی کمال الهی سوق پیدا کنند باید خود را از شرها در امان نگه دارند

15.کار خیر کردن یعنی خدا را عبادت کردن