«منظور از گزاره،جملاتی با اسناد خبری است که در فارسی از آن به نهاد و گزاره، در عربی به مسند و مسندالیه و در منطق به موضوع و محمول تعبیر میشود»

1.پیامبر به خداوند پناه میبرد

2.شرارت باعث شده است که پیامبر(ص)به خداوند پناه ببرد

3.خداوند هر آشکار و نهانی را میداند

4.خداوند با لفظ فلق توصیف شده است

5.خداوند به پیامبر میفرماید که از شر خلق ها با او پناه ببرد

6.خداوند همه چیز را خلق کرده است

7.پیامبر از شر مخلوق به خداوند پناه میبرد

8.خداوند تنها خیر را آفریده است

9.پیامبر از تاریکی شب به خداوند پناه میبرد

10.پیامبر از شر دمندگان در گره ها به خداوند پناه میبرد

11.حسادت باعث گناه میشود

12.نفاثات فی العقد باعث پناه بردن به خداوند میشود

13.کسانی که حسد می ورزند از رب فلق دور میشوند

14.دمندگان در گره ها میتوانند باعث پناه بردن انسان ها به خداوند باشند

15.حسد به مانند نوعی بیماری است که هم غاسق و هم نفاثات است

16.یکی از آسیب ها در جامعه مخلوق شر است

17.مخلوق میتواند شر یا خیر باشد

18.این سوره ما را از دام های شرور به پناهگاه رب فلق سوق میدهد