«منظور از گزاره،جملاتی با اسناد خبری است که در فارسی از آن به نهاد و گزاره، در عربی به مسند و مسندالیه و در منطق به موضوع و محمول تعبیر میشود»

1.در زندگی خطراتی انسان ها را تهدید میکند

2.انسان ها باید از خطرات زندگی به رب ناس پناه ببرند

3.رب ناس پناهگاهی مطمئن برای انسان هاست

4.رب ناس مدیر انسان هاست و آن ها را هدایت میکند

5.خداوند معبود همه ی انسان هاست

6.خداوند پادشاه و فرمانروای جهان هستی است

7.وسوسه امری است که موجب توقف حرکت های مثبت میشود

8.هدایت مردم به دست فرمانروایی مدبر و عالم است

9.وسوسه صوتی مخفی است و انسان را به تباهی سوق میدهد

10.وسواس الخناس امری است که کار های شایسته را به تاخیر و تعویق می اندازد

11.انسان خدا شناس از وسواس الخناس دوری میکند

12.انسان میتواند از شر وسواس  الخناس به سه خصوصیت خداوند پناه ببرد

13.پناه بردن به رب،ملک و اله ناس میتواند از بین برنده ی وسواس الخناس باشد

14.تاخیر در کارهای خیر از نشانه های وسوسه است

15. نامیدی،یاس،تنبلی و دلسردی از نشانه های وسوسه میباشد که باعث تاخیر و تعویق در کارهای خیر میشود

16.پناه بردن به رب،ملک و اله ناس میتواند ما را از تنبلی ،ناامیدی و دلسردی دور کند

17.گاهی افراد جامعه نقش شیطان را در وسوسه مردم دارند

18.وسوسه تنها از طریق اجنه نیست

19.وسوسه از طریق انس و جن میتواند صورت بگیرد

20.محل وسوسه ی انسان ها در جایی است که ادراک آنها در حال خارج شدن است که به این محل صدور میگویند و این محل عامل مهمی در وسوسه ی انسان ها است