«منظور از گزاره،جملاتی با اسناد خبری است که در فارسی از آن به نهاد و گزاره، در عربی به مسند و مسندالیه و در منطق به موضوع و محمول تعبیر میشود»

1.پناه راهی است برای زندگی درست در این دنیا و آخرت

2.پناه بردن برای کسانی که خدا را پرستش میکنند معنا دارد

3.ما نیاید به مخلوق ها ایمان بیاوریم بلکه باید به خالق آنها ایمان بیاوریم

4.به کسانی که در پناه خداوند هستن باید اعتماد کرد

5.حسادت انسان ها را از عمق بهشت به عمق جهنم میکشاند

6. حسادت رفتاری ناپسند است

7.باید از شر مخلوقات و تاریکی هایی که گسترده میشوند به خداوند پناه ببریم