«منظور از گزاره،جملاتی با اسناد خبری است که در فارسی از آن به نهاد و گزاره، در عربی به مسند و مسندالیه و در منطق به موضوع و محمول تعبیر میشود»
1.خداوند به پیامبر فرمود:بگو از شر و گزند هر آنچه خلق کرده ام به من پناه بیاورند
2.راه رهایی یافتن از شر کسانی که در کار ها گره می اندازند پناه بردن به خداوند است
3.باید پناه برد از شر حسادت کننده هنگامی که دارد حسادت می ورزد
4.خداوند به پیامبر فرمود:بگو پناه میبرم به پرودگار سپیده دم
5.خداوند پروردگار سپیده دم است
6.ما باید در همه کار ها به پروردگار پناه ببریم