«منظور از گزاره،جملاتی با اسناد خبری است که در فارسی از آن به نهاد و گزاره، در عربی به مسند و مسندالیه و در منطق به موضوع و محمول تعبیر میشود»

1.باید اقرار کنیم که به پروردگار مردم پناه میبریم

2.به مالک مردم پناه میبریم

3.همه مخلوقات مالکی دارند

4.جریانی در درون انسان است که آن را وسوسه میکند

5.از شر وسوسه هایی که کارهای خیرمان را عقب می اندازد باید به خداوند پناه ببریم

6.کسی که ما را وسوسه میکند میتواند از جن یا مردم باشد

7.باید به مالک مردم از شر وسوسه ها پناه ببریم