«منظور از گزاره،جملاتی با اسناد خبری است که در فارسی از آن به نهاد و گزاره، در عربی به مسند و مسندالیه و در منطق به موضوع و محمول تعبیر میشود»

1.خداوند به پیامبر امر می کند که بگو و پناه ببر به پروردگار مردم

2.پناه بردن به پرودگار مردم باید همراه با عمل کردن به آن باشد

3.باید پناه برد به فرمانروای مردم

4.باید به صفت الهیت خداوند پناه برد

5.وسواس خناس شر عظیمی است که خداوند سه پناهگاه برای رهایی از آن قرار داده است

6.وسواس خناس درون سینه ها ی مردم است

7.منظور از صدور نزدیک ترین جا به انسان است

8.وسواس خناس هم از جنس جن می تواند باشد و هم از جنس انسان

9.وسواس خناس حتی از میان انسان ها می تواند باشد