«منظور از گزاره،جملاتی با اسناد خبری است که در فارسی از آن به نهاد و گزاره، در عربی به مسند و مسندالیه و در منطق به موضوع و محمول تعبیر میشود»

1.در هر حالتی پناه بردن به پروردگار توصیه شده است

2.هر گاه از شر مخلوقات شری به انسان برسد باید به خداوند پناه برد

3.حتی در زمان گرفتاریها و ناملایمات زندگی هم باید به درگاه الهی پناه برد

4.در زمان درماندگی و تاریکی روح و روان و رسیدن به بن بست به خداوند متوسل میشویم و پناه میبریم

5.پناه بردن به خداوند از شر افراد حسود و بخیل

6.پناه بردن به خداوند از شر تاریکی ها و پلیدی ها آن زمان که بزرگ میشوند

7.خداوند آفریننده ی صبح و نوری است که حسادت را هرگز  نمی پذیرد

8.دور شدن از حسادت و انسان های حسود را نجات انسانها

9.پناه بردن به خداوند از فرد حسود زمانی که حسادت میکند