بسم الله الرحمن الرحیم

در این سوره به چهار نوع شر اشاره شده است.

آیه اول:خداوند به پبامبرش امر میکند که بگو و پناه ببر به رب فلق یعنی پروردگاری که هر آشکار و نهانی را میداند

آیه دوم:به یکی از شرها که مخلوقات هستن اشاره شده است،این مخلوقات ذاتا شر نیستند و بوسیله ما انسان ها شر میشوند.

آیه سوم:به یکی دیگر از شرها که به تاریکی هنگامی که گسترده میشود اشاره دارد،تاریکی هنگامی که گسترده میشود همه چیز را میپوشاند

آیه چهارم: به شر دیگری که همان دمندگان در گره ها هستند اشاره شده است،دمندگان در گره ها در هر صورتی شر هستند

آیه پنجم: به شر اشاره شده است که نامش حسدورزی یا حسادت میباشد که شری عظیم است