بسم الله الرحمن الرحیم

«منظور از گزاره،جملاتی با اسناد خبری است که در فارسی از آن به نهاد و گزاره، در عربی به مسند و مسندالیه و در منطق به موضوع و محمول تعبیر میشود»

1.باید به رب مردم،ملک مردم و اله مردم پناه برد

2.چیز هایی مانند جن و انس ما را وسوسه میکنند

3.باید آگاه باشیم تا در دام وسوسه های خناس قرار نگیریم

4.کسانی مانند آشنایان و همکلاسی هایمان میتوانند ما را وسوسه کنند

5.هم جن میتواند ما را وسوسه کن و هم انسان ها

6.رب مردم پناهگاه امن است و باید به آن پناه ببریم

7.خداوند پادشاه و ملک مردم است

8.خداوند یکتا معبود همه ی انسان هاست

9.وسوسه مانند حرفی است که انسان را از انجام کار های خیر باز میدارد و آثار منفی دارد

10.گاهی انسان ها مانند شیاطین انسان های دیگر را وسوسه به انجام کار های بد میکند و باید از آنها دوری کرد