بسم الله الرحمن الرحیم

«منظور از گزاره،جملاتی با اسناد خبری است که در فارسی از آن به نهاد و گزاره، در عربی به مسند و مسندالیه و در منطق به موضوع و محمول تعبیر میشود»

1.خداوند امر کرده است که پیامبر(ص)بگوید که پناه می برد

2.خداوند با وصف رب فلق به عنوان پناهگاه معرفی شده است

3.آنچه مخلوق خداست می تواند برای انسان مایه شر شود و انسان است که مخلوق را برای خود شر میکند

4. ابهامات زتدگی از مصادیق تاریکی ها و ظلمات است که لازم است از آسیب های آنها پناه ببریم

5.از آسیب های وارد بر انسان و جامعه دمیدن بر گره هاست

6.تمایل،اراده و خواست برای از بین رفتن نعمتی از مصادیق حسد است

7.پیامبر(ص)نیز لازم است پناه ببرد

8.وصف رب فلق میتواند سر پناه بودن آن و نیز علت پناه بردن را بیان کند

9.از آنجا که شرور بهانه ای برای پناه بردن انسان به رب فلق است،هر چیزی میتواند باعث بروز این بهانه باشد

10.گناهان و لغزش ها از دیگر مصادیق تاریکی است