بسم الله الرحمن الرحیم

«منظور از گزاره،جملاتی با اسناد خبری است که در فارسی از آن به نهاد و گزاره، در عربی به مسند و مسندالیه و در منطق به موضوع و محمول تعبیر میشود»

1.خداوند به پبامبر(ص) امر فرموده : بگو پناه میبرم به پروردگار صبحگاه و سپیده دم

2.ما باید از شر و گزند تاریکی و پلیدی در زمانی که گسترده و گریبان گیر همه میشود به خداوند پناه برد

3.ما باید از کسانی که در گره ها و کار ها اختلاف می اندازند به خدا پناه برد

4.باید از شر حسادت کنند به خداوند پناه برد

5.خداوند پناهگاهی محکم برای بندگانش است

6.بطور مجموع خداوند به پیامبر و بندگانش میفرماید:در همه مشکلات به خداوند پناه ببریم

7.خداوند مظهر تمام دنیاست

8.وقتی گرهی در کار می افتد باید به خدا پناه برد