بسم الله الرحمن الرحیم

«منظور از گزاره،جملاتی با اسناد خبری است که در فارسی از آن به نهاد و گزاره، در عربی به مسند و مسندالیه و در منطق به موضوع و محمول تعبیر میشود»

1.خداوند به پبامبر(ص) امر کرده: بگو پناه میبرم به سرور و مولای مردم

2.خداوند کسی است که اختیار همه کائنات را در دست اوست

3.ما باید در همه کار ها به کسی که مورد پرستش انسان قرار میگیرد یعنی خداوند،پناه ببریم

4.خداوند کسی است که مردم او را می پرستند

5.وقتی موجودی(انسان یا جن)در خفا ما را به گناه دعوت میکند باید به خداوند پناه ببریم

6.هنگامی که ما کار خیری انجام میدهیم دیگر نباید به وسوسه ها و نجوا های شیاطین گوش فرا دهیم و کار هایمان را به تاخیر بیندازیم

7.شیطان ذهن ما را با وسوسه کردن به گناه می اندازد

8.ذهن مردم همیشه مورد تهاجم وسوسه های شیاطین است

9.نه تنها مردم ما را به گناه می اندازند بلکه جنیان نیز توانایی این کار را دارند

10.ما باید از شر مردم و جنیان به خداوند پناه ببریم و به او ایمان داشته باشیم