بسم الله الرحمن الرحیم

این سوره در جریان شرور و بدی های مشرکان به رسول خداوند در مسیر اسلام است و در مکه نازل شده است

در این سوره خداوند به رسول گرامی خود دستور می دهد که از هر شر و بدی به او پناه ببرد،این مثال را میتواند در زندگی خودمان هم زد:ما برای نجات از گناهان و بدی ها باید به خداوند پناه ببریم.اگر ما این نکته را همیشه بدانیم که ما باید از شر و بدی ها باید به خداوند پناه ببریم میتوانیم از شرور رهایی بیابیم