بسم الله الرحمن الرحیم

«منظور از گزاره،جملاتی با اسناد خبری است که در فارسی از آن به نهاد و گزاره، در عربی به مسند و مسندالیه و در منطق به موضوع و محمول تعبیر میشود»

1.نتیجه یاری خداوند فتح است

2.هنگامی که خداوند یاری می کند فتح انجام می شود

3.هنگامی که فتح برای دین خداوند انجام شود مردم بطور گروه گروه وارد دین خداوند می شوند

4.هنگامی که فتح الهی صورت میگیرد نخست باید شکر خداوند را بجای آورد

5.حمد پروردگار و طلب استغفار از او باعث پایداری فتح می شود

6.نصرت خداوند باعث پیروزی می شود

7.شکر خداوند باعث ماندگاری نعمت می شود

8.ماندگاری نتیجه شکر نعمت است