بسم الله الرحمن الرحیم

خداوند در این سوره خود را پروردگار مردم،کسی که اختیار همه در دست اوست و کسی که باید مورد پرستش قرار گیرد معرفی کرده است.

براساس این صفات،خداوند به پیامبر فرموده:بگو به پروردگار مردم کسی که اختیار همه در دست اوست و کسی که مورد پرستش انسان هاست پناه ببر و توکل کن.

حال این پناه بردن برای دور شدن از شر،بدی،زمزمه های بد و پلیدیهایی که بوسیله ی کارگزاران شیطان(جن،انسان) درون ما نجوا میشود و ما را از کارهای خیر و خوب باز میدارد باید صورت بگیرد.در واقع کسی که ما را از کارهای خیر باز میدارد دوست نیست،شیطان است.این وسواس خناس است که در درون ما نجوا میکند میتوان گفت: ذهن ماست یعنی شیطان ذهن ما را میفریبد و باعث اخلال در کارهایمان میشود،شیطان ادراک انسان ها را فریب میدهد که این عمل از سوی جن و انسان ها است.