بسم الله الرحمن الرحیم

خداوند در این سوره خود را پروردگار سپیده دم نامیده و به عنوان پناهگاهی برای مومنان معرفی کرده است.

خداوند_انسان،جن ،فرشتگان و موجودات دیگر را آفریده است/حال در این سوره خداوند فرموده از شر و گزند موجوداتی که آفریده است به او پناه ببریم/این شر و گزند میتواند تاریکی و پلیدی باشد و وقتی که شروع به گسترش میکند،انسان ها را گمراه میکند و باید به خداوند پناه ببریم

ما باید از شر کسانی که در کارها گره می اندازند به خداوند پناه برد،که راحتی و دوری از این پلیدی ها جز با توکل میسر نخواهد بود

هنگامی که حاسد در حال حسد است میخواهد به ما صدمه بزند باید به خداوند پناه برد

ما باید در تمام کارهایمان به خداوند پناه ببریم.