بسم الله الرحمن الرحیم

خداوند در آیه اول توجه پیامبر را به تکذیب دین توسط مردم جلب میکند.

در آیه دوم و سوم آن کسی که تکذیب دین میکند همان کسی است که دع یتیم نموده و دیگران را به غذا دادن به مسکین تحریک و تشویق نمیکند.

در آیه چهارم خداوند به نمازگزاران هشدار میدهد.

در آیه پنجم،ششم و هفتم خداوند به نمازگزارانی که دچار سهو و ریا در نمازشان هستند و مانع خیر و نیکی به دیگران میشوند هشدار داده است