بسم الله الرحمن الرحیم

 1. خداوند پیامبر را مورد خطاب قرار داده است
 2. خداوند توجه پیامبر را به موضوعی جلب میکند
 3. خداوند در مورد تکذیب کننده دین از پیامبر سوال میپرسد
 4. کسی که دین را تکذیب کند در واقع همان کسی است که یتیم را می راند
 5. کسی که تکذیب کننده دین است به مسکین غذا نمی دهد
 6. غذا دادن به مسکین و راندن یتیم از مصادیق تکذیب دین است
 7. دع یتیم از کارهای کسی است که دین را تکذیب میکند
 8. دع یتیم و غذا ندادن به مسکین باعث تکذیب دین می شود
 9. خداوند بالفظ وای به نمازگزاران سخن می گوید
 10. خداوند به کسانی که در نمازشان دچار سهوند و ریاکاری میکنند هشدار میدهد
 11. سهو در نماز و ریاکاری از مصادیق تکذیب دین است
 12. علاوه بر دع یتیم و غذا ندادن به مسکین،ریاکاری و سهو در نماز باعث تکذیب دین میشود
 13. دچار سهو بودن در نماز و ریاکاری از رفتارهای تکذیب کننده ی دین است
 14. جلوگیری از احسان و خیر رسانی به دیگران از مصادیق تکذیب دین است