بسم الله الرحمن الرحیم

در آیه اول به پیامبر امر شده است که بگو و پناه ببر به خداوندی که پرودگار مردم است.در آیات اول،دوم و سوم به سه صفت خداوند یعنی رب مردم،ملک مردم و اله مردم اشاره شده است که به ترتیب رب به معنی پرودگار مردم،ملک به معنی فرمانروای مردم و اله به معنی معبود مردم و کسی که مردم باید او را عبادت کنند.

پناه بردن به این سه ویژگی(صفت) یا خصوصیت خداوند باعث در امان ماندن از شر و وسواس خناس می شود.وسواس خناس همان چیزی است که از درون سینه ی مردم آنها را وسوسه میکند.وسواس خناس می تواند از انسان یا از جن باشند