بسم الله الرحمن الرحیم

خداوند در آیه اول به نصرت و فتح اشاره داشته است،که هر وقت خداوند نصرتش را برای انسان ها مقدر سازد فتحی بزرگ صورت میگرد.

در آیه دوم خداوند به پیامبر فرموده آن هنگام را میبینی که مردم به صورت دسته دسته وارد دین میشوند.

در آیه سوم وظیفه پیامبر شرح داده شده است که باید خداوند را حمد و تسبیح کند و از او طلب استغفار کن چرا که خداوند توبه پذیر است