« سورۀ مبارکۀ عصر »

عصر به معنای فشردن و عصاره گیری است که این به معنای در سختی قرار گرفتن و نتیجۀ آن سختی است. انسان در سختی آفریده شده و هدف از این سختی، رشد کردن است. انسان در سختی رشد می­کند.

همۀ انسانها در خسر هستند. خسر چیزی بسیار بدتر و زیان­بارتر از ضرر است. امّا در این میان عدّه­ای دور از خسر هستند و آنان کسانی هستند که ایمان، عمل صالح، توصیه به حق و توصیه صبر را با یکدیگر و نه جدا از هم داشته باشند. یعنی انسان اگر هریک از این چهار ویژگی را در خود نداشته باشد در خسر است.

عمل صالح باید در چارچوب ایمان باشد. کسانی که ایمان دارند ولی عمل صالح انجام    نمی­دهند، در واقع ایمان ندارند. همین طور کسانی که عمل صالح انجام می­دهند ولی ایمان ندارند، در واقع عمل صالح انجام نمی­دهند. زیرا این عمل در چارچوب ایمان نیست. عمل صالح بدون ایمان مانند سرابی در بیابان است.(براساس آیۀ39 سورۀ نور) یعنی انسان تشنه به عمل صالح که ایمان دارد، عمل صالح را مانند آب در بیابان   می­بیند امّا وقتی به آن می­رسد، می­فهمد که آن یک سراب است.ایمان، عمل صالح، توصیه به حق و صبر همگی همیشه با هم می­آیند. یعنی هیچ یک از این­ها نمی­توانند جدا از هم بیایند. برای مثال کسی که ایمان دارد، حتماً باید توصیه به حق و صبر داشته و همین طور عمل صالح نیز انجام دهد. هر کسی هم که توصیه به حق و صبر نداشته و یا عمل صالح انجام نمی­دهد، قطعاً ایمان هم ندارد. توصیه به حق و صبر نیز در واقع همان پایداری و استقامت در راه خداوند می­باشند.

ارتباط آیات: عصارۀ هر چیزی زمانی گرفته می­شود که در سختی قرار بگیرد و در این سختی چیزهای خوب از چیزهای بد جدا می­شوند. انسان­ها نیز وقتی در سختی قرار بگیرند، خوب­ها از بدها در این سختی جدا می­شوند. معیار خوب بودن و خوب ماندن در این سختی، داشتن ایمان، انجام دادن عمل صالح، توصیه و سفارش به حق و صبر می­باشد. امّا اگر هریک از انسان­ها در این سختی هرکدام از این چهار ویژگی را رعایت نکنند، در این معیار سنجش قرار نمی­گیرند و جزو افرادی که خسران      می­کنند، قرار می­گیرند. برای خارج شدن از این خسران باید این ویژگی­ها را در بر بگیرند و برای حفظ نبودن در خسران باید این ویژگی­ها را در کنار هم حفظ کرد و این نکته از «و»هایی که در بین ءامَنُوا، عَمِلُوا الصّالِحات، تَواصَوا بِالحَقّ و همین طور تَواصَوا بِالصَّبر استخراج شده است و ای نکته یکی از مهمترین نکته ­ها در این سوره است می­توان بیشتر توجّه خود را به آن جلب کرد.