به نام خدایی که خاک آفرید                  کزان خاک انسان پاک افرید

سوره عصر صد و سومین سوره قرآن است که به ترتیب بین تکاثر و همزه قرار دارد.

برداشت از سوره

اقتضای گذر زمان خسران انسان مگر برای اهل ایمان

معنای تدبری

سوگند به زمان رو به پایان(1)که همه انسان ها دچار خسران و زیانند چرا که لحظه به لحظه از اصل سرمایه آنان یعنی عمرشان کاسته می شود(2)مگر آنان که به خدا پیامبر(ص)و روز قیامت ایمان آورده و بر این اساس دوستان خود را به سفارش به حق و صبر می کنند تااز یاد خدا غافل نشوند(3)

جهت هدایتی سوره

سرمایه عمر از کف ما می رود و انسان دچار خسران می گردد مگر کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام می دهند و همدیگر را به حق و صبر سفارش می کنند.