امیررضا حامدیان : پایه دهم دبیرستان(دوره دوم)

محمدمهدی همافر :  پایه دهم دبیرستان(دوره دوم)

محمد رضا دبیریان :  پایه نهم دبیرستان(دوره اول)

امیر حسین بخشی : پایه نهم دبیرستان(دوره اول)

امیر علی دهقان پور: پایه نهم دبیرستان(دوره اول)

علی آخوندی: پایه نهم دبیرستان(دوره اول)

محمد زارع:پایه نهم دبیرستان(پایه اول)

امیرمسعود یعقوب زاده: پایه نهم دبیرستان(دوره اول)

امیرحسین گیلانی : پایه هشتم دبیرستان(دوره اول)

امیرمهدی بیگدلی: پایه هشتم دبیرستان(دوره اول)

سید محمدباقر مظفری: پایه هشتم دبیرستان(دوره اول)

محمدمهدی اسماعیلی: پایه هشتم دبیرستان(دوره اول)

علی همتی: پایه هشتم دبیرستان(دوره اول)

محمدامین خادمی: پایه هشتم دبیرستان(دوره اول)

پارسا عزیزی: پایه هفتم دبیرستان(دوره اول)

محمدحسین فرج الهی: پایه هفتم دبیرستان(دوره اول)

امیرمحمد قدرت آبادی: پایه ششم دبستان

کاظم ضیایی فر: پایه ششم دبستان

مهرشاد شیخی: پایه ششم دبستان

محمدارشیا پوردهقان: پایه ششم دبستان