کَلا إِنَّ کِتَابَ الأبْرَارِ لَفِی عِلِّیِّینَ وَمَا أَدْرَاکَ مَا عِلِّیُّونَ کِتَابٌ مَرْقُومٌ

۸ مطلب با موضوع «محمدرضا دبیریان» ثبت شده است

سوره مبارکه ماعون(گزاره)/../محمد رضا دبیریان

بسم الله الرحمن الرحیم

 1. خداوند پیامبر را مورد خطاب قرار داده است
 2. خداوند توجه پیامبر را به موضوعی جلب میکند
 3. خداوند در مورد تکذیب کننده دین از پیامبر سوال میپرسد
 4. کسی که دین را تکذیب کند در واقع همان کسی است که یتیم را می راند
 5. کسی که تکذیب کننده دین است به مسکین غذا نمی دهد
 6. غذا دادن به مسکین و راندن یتیم از مصادیق تکذیب دین است
 7. دع یتیم از کارهای کسی است که دین را تکذیب میکند
 8. دع یتیم و غذا ندادن به مسکین باعث تکذیب دین می شود
 9. خداوند بالفظ وای به نمازگزاران سخن می گوید
 10. خداوند به کسانی که در نمازشان دچار سهوند و ریاکاری میکنند هشدار میدهد
 11. سهو در نماز و ریاکاری از مصادیق تکذیب دین است
 12. علاوه بر دع یتیم و غذا ندادن به مسکین،ریاکاری و سهو در نماز باعث تکذیب دین میشود
 13. دچار سهو بودن در نماز و ریاکاری از رفتارهای تکذیب کننده ی دین است
 14. جلوگیری از احسان و خیر رسانی به دیگران از مصادیق تکذیب دین است
۰ نظر
بسیجیان مسجد المهدی(عج)

سوره مبارکه ماعون(متن)/../محمد رضا دبیریان

بسم الله الرحمن الرحیم

خداوند در آیه اول توجه پیامبر را به تکذیب دین توسط مردم جلب میکند.

در آیه دوم و سوم آن کسی که تکذیب دین میکند همان کسی است که دع یتیم نموده و دیگران را به غذا دادن به مسکین تحریک و تشویق نمیکند.

در آیه چهارم خداوند به نمازگزاران هشدار میدهد.

در آیه پنجم،ششم و هفتم خداوند به نمازگزارانی که دچار سهو و ریا در نمازشان هستند و مانع خیر و نیکی به دیگران میشوند هشدار داده است


۰ نظر
بسیجیان مسجد المهدی(عج)

سوره مبارکه نصر(متن)/../محمد رضا دبیریان

بسم الله الرحمن الرحیم

خداوند در آیه اول به نصرت و فتح اشاره داشته است،که هر وقت خداوند نصرتش را برای انسان ها مقدر سازد فتحی بزرگ صورت میگرد.

در آیه دوم خداوند به پیامبر فرموده آن هنگام را میبینی که مردم به صورت دسته دسته وارد دین میشوند.

در آیه سوم وظیفه پیامبر شرح داده شده است که باید خداوند را حمد و تسبیح کند و از او طلب استغفار کن چرا که خداوند توبه پذیر است

۰ نظر
بسیجیان مسجد المهدی(عج)

سوره مبارکه ناس(متن)/../محمد رضا دبیریان

بسم الله الرحمن الرحیم

در آیه اول به پیامبر امر شده است که بگو و پناه ببر به خداوندی که پرودگار مردم است.در آیات اول،دوم و سوم به سه صفت خداوند یعنی رب مردم،ملک مردم و اله مردم اشاره شده است که به ترتیب رب به معنی پرودگار مردم،ملک به معنی فرمانروای مردم و اله به معنی معبود مردم و کسی که مردم باید او را عبادت کنند.

پناه بردن به این سه ویژگی(صفت) یا خصوصیت خداوند باعث در امان ماندن از شر و وسواس خناس می شود.وسواس خناس همان چیزی است که از درون سینه ی مردم آنها را وسوسه میکند.وسواس خناس می تواند از انسان یا از جن باشند


۰ نظر
بسیجیان مسجد المهدی(عج)

سوره مبارکه نصر(گزاره)/../محمد رضا دبیریان

بسم الله الرحمن الرحیم

«منظور از گزاره،جملاتی با اسناد خبری است که در فارسی از آن به نهاد و گزاره، در عربی به مسند و مسندالیه و در منطق به موضوع و محمول تعبیر میشود»

1.نتیجه یاری خداوند فتح است

2.هنگامی که خداوند یاری می کند فتح انجام می شود

3.هنگامی که فتح برای دین خداوند انجام شود مردم بطور گروه گروه وارد دین خداوند می شوند

4.هنگامی که فتح الهی صورت میگیرد نخست باید شکر خداوند را بجای آورد

5.حمد پروردگار و طلب استغفار از او باعث پایداری فتح می شود

6.نصرت خداوند باعث پیروزی می شود

7.شکر خداوند باعث ماندگاری نعمت می شود

8.ماندگاری نتیجه شکر نعمت است
۲ نظر
بسیجیان مسجد المهدی(عج)

سوره مبارکه فلق(متن)/../محمد رضا دبیریان

بسم الله الرحمن الرحیم

در این سوره به چهار نوع شر اشاره شده است.

آیه اول:خداوند به پبامبرش امر میکند که بگو و پناه ببر به رب فلق یعنی پروردگاری که هر آشکار و نهانی را میداند

آیه دوم:به یکی از شرها که مخلوقات هستن اشاره شده است،این مخلوقات ذاتا شر نیستند و بوسیله ما انسان ها شر میشوند.

آیه سوم:به یکی دیگر از شرها که به تاریکی هنگامی که گسترده میشود اشاره دارد،تاریکی هنگامی که گسترده میشود همه چیز را میپوشاند

آیه چهارم: به شر دیگری که همان دمندگان در گره ها هستند اشاره شده است،دمندگان در گره ها در هر صورتی شر هستند

آیه پنجم: به شر اشاره شده است که نامش حسدورزی یا حسادت میباشد که شری عظیم است

۰ نظر
بسیجیان مسجد المهدی(عج)

سوره مبارکه ناس(گزاره)/../محمد رضا دبیریان

«منظور از گزاره،جملاتی با اسناد خبری است که در فارسی از آن به نهاد و گزاره، در عربی به مسند و مسندالیه و در منطق به موضوع و محمول تعبیر میشود»

1.خداوند به پیامبر امر می کند که بگو و پناه ببر به پروردگار مردم

2.پناه بردن به پرودگار مردم باید همراه با عمل کردن به آن باشد

3.باید پناه برد به فرمانروای مردم

4.باید به صفت الهیت خداوند پناه برد

5.وسواس خناس شر عظیمی است که خداوند سه پناهگاه برای رهایی از آن قرار داده است

6.وسواس خناس درون سینه ها ی مردم است

7.منظور از صدور نزدیک ترین جا به انسان است

8.وسواس خناس هم از جنس جن می تواند باشد و هم از جنس انسان

9.وسواس خناس حتی از میان انسان ها می تواند باشد

۱ نظر
بسیجیان مسجد المهدی(عج)

سوره مبارکه فلق(گزاره)/../ محمدرضا دبیریان

«منظور از گزاره،جملاتی با اسناد خبری است که در فارسی از آن به نهاد و گزاره، در عربی به مسند و مسندالیه و در منطق به موضوع و محمول تعبیر میشود»

قُلْ أَعُوذُ

1. گفتن همراه با پناه بردن

2.خداوند به پیامبر(ص) امر میکند که بگو و پناه ببر

3.پناه بردن حتما با گفتن ابراز می شود

بِرَبِّ الْفَلَقِ 

4.همیشه باید در هر شرایطی به رب فلق پناه برد

5.اگر به رب فلق پناه ببریم به آرامش خواهیم رسید

مِن شَرِّ مَا خَلَقَ

6.هر مخلوقی ممکن است شر شود

7.شر میتواند بهانه ای برای پناه بردن باشد

وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ 

8.ما باید قبل از اینکه تاریکی گسترده شود به رب فلق پناه ببریم

9.تاریکی ها یکی از مصادیق شر است

وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ

10.یکی دیگر از شرها دمیدن در گره هاست

11.نفاثات فی العقد میتواند ایجاد مشکل در کار کسی بکند

12.دو به هم زنی از مصادیق دمیدن در گره هاست

13.برای اینکه از دمندگان در گره ها نباشیم باید به رب فلق پناه ببریم

وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ 

14.وقتی که حسد ابراز شود باعث شر میشود

15.انسان ها فقط با پناه بردن میتوانند به حسد خود غلبه کنند

۰ نظر
بسیجیان مسجد المهدی(عج)