به نام خدا

در این سوره خداوند ما و پیامبر(ص) را به پناه بردن از شر مخلوقات،تاریکی شب،دمندگان در گره ها یا همان افرادی که ایجاد مشکل میکنند وافراد حسد سوق میدهد

در این سوره خداوند با صفت و لفظ فلق توصیف شده است که به معنای سپیده دم است،اما در این سوره به معنای دانا بودن از هر آشکار و نهان است.پس در واقع این سوره ما را از دام های شرور به پناهگاه رب فلق سوق میدهد.

کسی که خود را در معرض  شرارت ندادند از غافلین است