بسم الله الرحمن الرحیم

انقلاب به حکومت اسلامی مبدل شد با همه ی فراز و نشیب هایش در سی و هشت سال پیش...

انقلابی که می توان جلوه های نصرت و مدیریت خداوند را در آن دید...

انقلابی که شر ها را مغلوب خود کرد و کنار زد تا زمینه را برای حضور امامی روشن کند...

امامی که تنها وجودش باعث خیر میشود و کارها را برای شیاطینی که بصورت جن و انس هستند بسیار سخت میکند...

شیاطین برای از هم فرو پاشی چنین نظامی دست به وسوسه انسان هایی میزنند که خود باعث انقلاب شدن...

وسوسه هایی برای تغییر تفکرات الهی به تفکرات شیطانی...

تفکراتی که دیگر یاری کردن خدا را رافع حل مشکلات نمیدانند بلکه با یاری کردن شیطان میخواهند به رفع مشکلات دست بزنند...

تفکراتی از این قبیل که ما خود که نمیتوانیم اقتصاد حکومت را که برطرف کنیم و باید مذاکراتی با عنوانهای مختلف انجام بدهیم،امروز برجام و روزی دیگر چیز دیگری...

حواسمان باشد شیطان هیچ وقت برای انسان خیری نمیخواهد

و حواسمان باشد به هدف انقلابی که کرده ایم 

انقلابی که صورت گرفت برای ظهور....