به نام خدا

در زندگی خطراتی انسان را تهدید میکند که انواع زیادی دارد.در این سوره خداوند میخواهد که ما را از یکی از مهم ترین خطرات زندگی نجات دهد.

در این سوره از شر وسواس خناس که به معنی وسوسه کننده ی پنهان است،به سه صفت خداوند یعنی: پروردگار مردم(رب الناس)،فرمانروای مردم (ملک الناس) و معبود مردم(اله الناس) باید پناه برد تا دچار وسوسه نشویم.

محل ایجاد شدن وسوسه،ادراک انسان هاست یعنی جایی که افکار ما تبدیل به عمل میشود

وسواس خناس تنها از جنس جن نیست بلکه از جنس انسان نیز می باشد پس برای در امان ماندن از وسواس خناس باید به سه صفت خداوند که در ابتدا گفته شده پناه برد