«منظور از گزاره،جملاتی با اسناد خبری است که در فارسی از آن به نهاد و گزاره، در عربی به مسند و مسندالیه و در منطق به موضوع و محمول تعبیر میشود»

1.مخاطب در این سوره پبامبر(ص) است

2.خداوند به پبامبر(ص) یاری رسانده است

3.یاری خداوند باعث گسترش دین الهی توسط پیامبر(ص) شده است

4.پس از یاری خداوند مردم با دسته های زیادی وارد دین خدا شدن

5.یاری خداوند باید به همراهش تسبیح و استغفار از سوی انسانها باشد

6.فتح کردن با نصر و یاری انجام میشود

7.یاری مقدمه ای برای گشایش است

8.تسبیح و استغفار از ارکان دین میباشد

9.نصر و فتح،تسبیح و حمد،استغفار و تسبیح لازم است با هم باشد

10.خداوند بسیار توبه پذیر است

11.با استغفار،تسبیح و حمد خداوند میتوانیم مورد بخشش خداوند قرار بگیریم

12.نسبت تسبیح و حمد مانند نسبت نصر و فتح میباشد

13.نصر و فتح دو نعمتی هستند که شکر آنها استغفار و تسبیح است

14.هر فرد میتواند با تسبیح خداوند،استغفار کند

15.استغفار نوعی تسبیح است

16.دلیل بهره مندی انسان از استغفار خداوند،تواب بودن خداوند است

17.توبه کردن انسان ها دلیلش تواب بودن خداوند است

18.تواب بودن خداوند با نصر و فتح ارتباط دارد

19.هر فرد میتواند خدا را با حمد و تسبیح کند

20. برای از بین رفتن گناهان میتوان استغفار کرد