بسم الله الرحمن الرحیم

از شر وسوسه ها و گرفتگی هایی که باعث شک و دودلی در انسان میشود باید به پروردگار مردم که دارای صفات رب،ملک و اله میباشد پناه برد/شیاطینی که به شکل جن و انس ،انسان ها را مورد وسوسه قرار میدهند/وسوسه هایی که باعث جلوگیری از پیشرفت مردم میشود