بسم الله الرحمن الرحیم

در این سوره مخاطب اصلی، پیامبر(ص) میباشد که خداوند به ایشان میفرماید: هنگامی که یاری و فتح من بیاید تو خواهی دید که مردم بصورت دسته دسته وارد دین من میشوند،پس تو باید مرا تسبیح ،حمد و از من طلب استغفار کنی،زیرا قطعا من توبه پذیر هستم.

دلیل اینکه خداوند به پیامبرش میفرماید مرا تسبیح و حمد کن این است که مردم زیادی وارد دین خدا شدند

و دلیل اینکه خداوند به پیامبرش میفرماید استغفارکن این است از هر قشری از انسان(خوب و بد) وارد دین خداوند شده اند و پیامبر برای حفظ این ساختار باید برای آنها نیز استغفار کند زیرا خداوند بسیار توبه پذیر است