بسم الله الرحمن الرحیم

«منظور از گزاره،جملاتی با اسناد خبری است که در فارسی از آن به نهاد و گزاره، در عربی به مسند و مسندالیه و در منطق به موضوع و محمول تعبیر میشود»

1.ای بنده ی خداوند،بگو به پروردگار مردم پناه میبرم

2.پناه میبرم از بدی هایی که حاصل وسوسه هایی است که من را به عقب باز میدارد و مرا سرگردان میکند

3.از فردی که باعث عقب انداختن کار مردم میشود،باز هم به خداوند پناه میبرم

4.وسوسه کننده چه از جن باشد و چه از انس باشد به سوی ملک مردم پناه میبرم 

5.یاری میخواهم از خداوند که مرا از شیاطین دور سازد

6.پناه میبرم به خداوند که وسوسه های شیاطین را از من دور میسازد

7.وسواس خناس بهانه ای برای پناه بردن من به خداوند

8.ای پروردگار،تو که اله ما هستی،پس در رحمت خود را به روی ما بگشای و ما را از هرگونه شر و بدی در پناه خود محفظ بدار.