بسم الله الرحمن الرحیم

سوگند به خورشید و پرتوی آن . سوگند به ماه که به دنبال آن می آید . سوگند به آسمان زیبا و سوگند به زمین بزرگ و سوگند به نفس پاکیزه که فردی که بد کاری را از خود دور ساخت به یقین رستگار شد و رشد یافت و قطعا آن کسی که پلیدی را الگوی خود قرار داده است رشدی در زندگی خود نخواهد کرد . برای مثال قوم ثمود که حرف های حضرت صالح (ع) را تکذیب کردند و پست ترینشان را فرستادند تا شتر حضرت صالح (ع) را بکشند قطعا نه تنها رستگار نشدند بلکه پیشرفتی نیز در زندگی دنیا و آخرت خود نکردند. زمانی که پیامبر به آنان گفت که این شتر را نکشید و به او آب دهید و سیرابش کنیدآنها شتر او را کشتند و به حرف او توجهی نکردندو خداوند بلایی بر آنان نازل کرد که با خاک یکسان شدند. ولی آنان قبل از این بلا هرگز از جزای کار خود نترسیدند.