بسم الله الرحمن الرحیم    

در سوره مبارکه شمس خداوند قسم میخورد به چیزهایی نظیر آفتاب و تابش آن ، به ماه، روز، شب ،آسمان، زمین و نفس انسان که هرکس نفس خود را پاک سازد قطعا رستگار خواهد بود و هرکسی که کفر و گناه کند زیانکار خواهد بود ،در این سوره به قوم ثمود نیز اشاره خاصی دارد. قومی که پیامبر خدا را تکذیب کردند و خداوند هم آنها را به دلیل گناهشان هلاک کرد.